پخش زمین شدم...
     باید بلند شوم...
 

       اما... کمی صبر کن
                   کمی صبر کن

 

 

                                        "الی"