حتی اگر نرسم...
حتی اگر غرق شوم...
نمی خواهم جریان رود مرا مثل تخته پاره ای با خود ببرد

 

                                           "الی"