مغزم نشت میدهد،
شاید ورمش بخوابد...

 

                                           "الی"