انقدر به کامپیوترم وابسته شدم ؛ که میترسم یروز باش ازدواج

کنم!!!!

 

 

                                  "الی"