بالشتمم به این گریه های شبانه عادت کرده! شبی نگریم،

طلبکار جیره اشکش میشود!!

 

 

                     "الی"