انتهای یک کوچه بن بست گیر کردم! راه برگشتی هم نیست!

دنیای قبل از این کوچه ؛ فرو ریخته!!!!

 

 

                     "الی"