ورق نزن ،

بگذار در همین صفحه بمانم

 

                                        "الی"