هر روز دارم بیشتر گند میزنم! نمیدونم چه مرگمه! اما

بیشتروقتا خیلیم از این وضع ناراحت نیستم!!! نمیدونم چه

مرگم شده؟؟!! خودمم از خودم تعجب میکنم!!! من همون

الیم؟؟؟!!!

 

 

                                            "الی"