فک میکردم تو یکی حرف دلمو میفهمی!! میتونم با تو از

اونچیزایی که تو کلم وول میخورن حرف بزنم!! اما تو هم

....

 

پس من با کی حرف بزنم؟!!!

 

                                "الی"