20 شهریور 89!!!! فکن!!! یه سال گذشت!!! تازه

فهمیدم یه ساله که خزعبلات مغزمو دارم اینجا مینویسم!!!

بچه بودم یه سال خیییییییلیییی طولانی بود!!!!!! اما الا چه

فرت میگذره!!!! فکنم به روزای آخر عمرم که نزدیک بشم

یه سال یه روزه بگذره!!! هواسم باشه سرعتش اینقد شد

فاتحم خوندس!!  

 

ولی عجب سالی بودا!! چه حسایی!! چه روزایی!! ولی

خوبه تو هستی وب عزیزم!! اگه تو نبودی فکن این همه

حرف رو دلم مونده بود!!! دوستدارم وب گلی!!

 

                                   "الی"