آری
خیر
آری
خیر
آری
خیر
....
دیوانه ای دیوانه تر شد!

 

 

                                         "الی"