یه امتحانی دادم، سوال واضح ! جوابشم تابلو! هرکی دیگه

هم بود جوابو میدونس!

اما من هرچی دلم خواست جواب دادم!!!

گـند زدم!!!

رَد شدم!!!

اما هنوزم رو جوابم اصرار دارم!!!!

 

 

                                  "الی"