این روزا حوصله هیچ جمعی رو ندارم. همش فرار میکنم!

 

دلم میخواد تو تنهایی خودم باشم!

 

نمیدونم اصلا چم شده!

 

                                             "الی"