نمی دونم از دلتنگیه! از بیکاری و علافیه! ؛ تنهاییه! ؛

مهمون ناخوندس!؛ نمیدونم از کدومشه ؛ کلا این روزا حالم

خوش نیس!! حالم بده!!!

 

                             "الی"