چرا وقتی میخوام بات حرف بزنم، بغض خفم میکنه؟!!!!

 

                                   "الی"