یا خداااا!!!!!!‌با کی تو؟؟؟!!!! یه بنده خدایی

که نه اسمشو داده نه آدرس وبشو اومده 3

تا پیام خصوصی گذاشته هر چی از دهنش

درومده بارم کرده!!!!!!

خب اقلن نام ونشون بده بفهمم چرا اینارو

بارم کردی!!!! اشتبا نگرفتی؟؟!!!! یکم فک

کن!!!!تازه میگه نه پیام بده نه کاری به

کارم داشته باش!!!! بخدا اگه من کاریت

داشته باشم!!!

عجبا!!!!

 

                        "الی"