شاید باید 28 شهریور رو در حافظه ضبط کنم! شاید این

روز؛ روز مهمی بشه برا خودش!! کی میدونه!! آینده معلوم

میکنه!

 

 

                                 "الی"