تنهاییم را با هیچکس شریک نمی شوم
حتی با تو،
تو شریک تنهاییهایم نیستی
تو شریک بقیه اش باش
این تنها مال من است و بس

 

                                            "الی"