به قول یه بنده خدا:

"هر چقدر بیشتر احساس تنهایی کنی، خودتو درگیر رابطه ی

احمقانه تری میکنی"