زدم زیر هرچی قول که به خودم داده بودم!!! آآآآی حالی

داد!!!

(البته تا وقتی که از منگی درامو بفهمم چه گندی زدم)

 

                                "الی"