فکر میکردم این منم که خواسته بیجا دارم!!!! از اهلش که

پرسیم ، گفت حرفات حقه!!!!!

واقعا دیگه خودمم باورم شده بود که ناسازگارم!!!

 

                                       "الی"