اونی که رفتارش غلطه تشنج ایجاد نمیکنه!!!! اونی که به این

رفتار اعتراض میکنه داره ایجاد تشنج میکنه!!!!!!

عجب!!!!!!

 

                    "الی"