تو دنیای احمقانه اطرافتو نمیتونی تغییر بدی!! پس بجای

دستوپا زدن ومبارزه بیخود برای تغییر دیگران، دنیا و

آدماشو؛همونجوری که هستن؛ بپذیر و آروم بگیر!!!

 

 

                                  "الی"