اگر کاغذ نبود، مغزم رو کجا پهن میکردم؟!!!

 

 

                                                  "الی"