قاصدکی روی باد شناورست
       مدتهاست
                 مدتها
عاقبت آیا جایی فرود می آید؟!
       نمی داند
 این باد هم چیزی در گوشش زمزمه نمیکند
                     کی او را رها می کند؟

                                      

 

                                                    "الی"