خدایا!!‌بسه انقد چای نخور!!! گوش بده ببین چی میگم!!!

 

                                 "الی"