کاش میشد که نباشم!!!

هیچ جا!!

حوصله هیچکس رو ندارم!!

حتی زندگی!!!

 

 

                                           "الی"