احمقانه تر از این نمیشه!! میدونه مشکل از چیه!!! راه حلش

چیه!!! اما همچنان اشتباهشو تکرار میکنه!!!

 

                                            "الی"