بازی قبلی رو که گیم اوور شدی!! بپا ایندفعه....!!!

 

                                        "الی"