زمینه بازیِ منم اینجوری چیده دیگه!! من هیچ دخل و

تصرفی توش ندارم!! همینه که هست!!!

 

                                "الی"