یک ضربدر کشیدم روی عکس دلم!

حضور دل ممنوع!!!

پیگرد قانونی دارد!!!

 

 

                             "الی"