دیگر اویی وجود ندارد!

خود را به نبودش عادت بده!

دیگر؛ تنهایِ تنهایی!!!

 

 

                          "الی"