مغزم رو خالی کردم رو کاغذ،
آخیش...
دیگه تو کلم وول نمی خورن
حالا یه نفس راحت بکش

 

                                        "الی"