آخه چه کنم من با تو ای دل ! ای دل بی صاحاب که

رسوام کردی!

به خاطر تو، همه سرزنشم کردن!

ببین چطوری بیچارم کردی!

سرگردونم کردی!

آخه اینجا که بند شدی جای تو نبود!!

دیدی بیرونت کردن!

چقدر بت گفتم گوش نکردی!

اینم نتیجش ! بـِکش!

دلی که سرخود شه؛ آوارگی و رسوایی حقشه!

 

 

                            "الی"