مغزم تـُهیه!

هیچ حسی ندارم!

مثل آدمیم که تازه از بستر یه بیماری سخت بلند شده، هیچ

حسی ندارم!

منگم! ماتم! تـُهیه تهی!

 

                                         "الی"