ولم کن!!!

میخوام خودم قـِل بوخورم!!!!

 

 

                                      "الی"