دوستیت نوبره والا! بجز تو حق ندارم با هیشکی دیگه هم

کلام شم، اما تو هر جا و هر لحظه که بخوای منو تنها

میزاری میری با دیگرون!!!

اینو نمیگن دوستی ، میگن ....!!!!

 

                                      "الی"