دلم میخواد میرفتم یه جایی که هیشکی نبود!

کسی کاری به کارم نداشت!

ساعتها مینشستم؛

بدون هیچ مزاحمی،

بدون هیچ "چته؟! چی شده؟! این اشک واسه چیه؟!"

واسه خودم میرفتم تو فکر! تو رویا!

یه دل سیر گریه میکردم.....

 

 

شاید کمی سبک میشدم!

 

 

                                              "الی"