"إنا لله وإنا إلیه راجعون"

 

دلم مُرد!

 

  " الفاتحه مع الصلوات!!!"

 

 

خرج مراسم را در چاهِ .... میریزیم.

 

 

                                     "الی"