بوسه خداحافظی!!!

واسه چی آتیشم زدی قبل از رفتنت؟؟!!!

چرا یذره رحم نداری بی انصاف؟!!!

 

 

                                     "الی"