هنوز تردید داشتم! نفسم به شماره افتاده بود , عرق سردی

روی پیشونیم ! دستم میلرزید! اما!... ماشه رو کشیدم!

بَـــــــنـــــــگ!

 

تا چند لحظه انگار هیچی نمیشنیدم. گوشام کیپ شده بود.

نیگاش میکردم. افتاده بود رو زمین! تو خون خودش غرق

شده بود! از درد به خودش میپیچید! زل زل نیگام میکرد!

ملتمسانه! طاقت نگاهشو نداشتم. رومو برگردوندم، اما هنوز

صدای خس خس نفسی که به سختی در میومد شنیده

میشد!!! هنوز جون داره! هاجین هنوز نفس میکشه!

 

 

                                          "الی"