خفه شو هاجین!!!!!

خفه شوووو!!!!!

ولم کن لعنتی!!!!!!

 

 

                                           "الی"