"همه درد من این است

یک نفر در زندگی من هست....

 

.....که نیست"