امروز خودمو حبس کردم تو لونم! شاید بهتر باشه یکم با

خودم خلوت کنم! میخوام دیگه به حرف این واجین  تبعید

شده گوش کنم! بیچاره خیلی وقته که مونده یه گوشه و داره

خاک میخوره!

 

 

                                           "الی"