ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست
یا که من بسیار مستم ،یا که سازت ساز نیست