شاید دیگه وقتش بود یکی یه سیلی بخوابونه بیخ گوشم! ممنون

غریبه! امیدوارم خواب از سرم پریده باشه!

 

                                                "الی"