جایی که عقل کار نده ، چاره ای نیست جز اینکه خودتو

بسپاری دست ماجرا تا ببینی چی میشه!

 

                                                   "الی"