"دست به سر میکنم ثانیه ها را،

 

      دلم یک اتفاق  ناخوانده می خواهد!"