انقد منو هوایی نکن!

من فرود بلد نیستم!

با مخ میام زمین!!

 

 

                                       "الی"