کاش هیچوقت بت نمیگفتم دوست دارم!

فقط بیخودی هوایی شدی!

ما از اولشم مال هم نبودیم!!!

 

 

                                    "الی"